Kadry i płace


•    Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.
•    Prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy.
•    Przygotowywanie umów cywilno-prawnych
•    Przygotowywanie umów o pracę
•    Przygotowywanie innych dokumentów pracowniczych, m.in. porozumień, wypowiedzeń, zwolnień, świadectw pracy, zaświadczeń    
•    Rejestrowanie pracowników i zleceniobiorców w ZUS i wyrejestrowywanie.
•    Rejestracja zwolnień lekarskich;
•    Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace.
•    Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów).
•    Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników.
•    Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami.
•    Sporządzanie list płac.
•    Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.
•    Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.
•    Obsługa zajęć komorniczych i administracyjnych (korespondencja  z komornikiem, dokonywanie potraceń)
•    Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.
•    Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.
•    Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
•    Sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem (PIT-11, PIT-4R)